program regionalny

Logo Unia Europejska

Korzystając ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, Osi priorytetowej

1 – Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, Działania 1.1 – Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, Firma „Aprofi” Aleksander Siry aktualnie realizuje projekt pod nazwą „Wzrost konkurencyjności Firmy „Aprofi” Aleksander Siry w południowo- wschodniej Polsce poprzez inwestycję- zakup palownicy Bauer BG 24H”.

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Firmy „Aprofi” Aleksander Siry. Przedmiotem projektu jest zakup palownicy Bauer BG 24H co wpłynie w sposób zasadniczy na unowocześnienie i zwiększenie zakresu wykonywanych przez firmę robót inżynieryjnych.

Numer wniosku o dofinansowanie: WND-RPPK.01.01.00-18-029/09
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPPK.01.01.00-18-029/09-00

Zakończenie projektu zaplanowano na 27.12.2011r.

Logo Unia Europejska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

„Wzrost konkurencyjności Firmy „Aprofi” w południowo- wschodniej Polsce
poprzez inwestycję- zakup palownicy Bauer BG 24H”

Całkowita wartość projektu: 4 921 597,71 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : 1 615 000,00 PLN

Nazwa beneficjenta: Firma „Aprofi” Aleksander Siry


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego