KOLUMNY ŻWIROWE

KOLUMNY ŻWIROWE

 Przed rozpoczęciem procesu formowania kolumn wibrator jest wypełniany kruszywem, a następnie zagłębiany w podłoże gruntowe przy udziale sprężonego powietrza i docisku maszyny. Materiał tworzący kolumnę wysypywany jest przez otwór wylotowy znajdujący się w ostrzu wibratora. Podawanie kruszywa następuje podczas podnoszenia wibratora, wyciąganego ruchem posuwisto-zwrotnym. Opuszczanie i podnoszenie wibratora powtarzane jest do momentu, gdy w podłoże gruntowe zostanie wprowadzona odpowiednia ilość kruszywa. Materiał kolumn żwirowych charakteryzuje duża przepuszczalność. Powoduje to, że „słabe” podłoże ulega szybszej konsolidacji. Wzmacnianie gruntu kolumnami żwirowymi wpływa na zwiększenie nośności podłoża, przyspieszenie procesu osiadań oraz zmniejszenie ich wartości.

Najczęściej znajduje zastosowanie w:

  • przy wzmacnianiu słabych gruntów spoistych, takich jak gliny i iły w stanie miękkoplastycznym, również z przewarstwieniami torfów, gytii i namułów o niewielkiej miąższości, przy zastrzeżeniu warunku cu > 15 kPa;
  • przy wzmacnianiu niekontrolowanych nasypów, zawierających m.in. gruz, żużel, popioły.