DC Pit

Optymalizacja projektu zabezpieczenia jest bardzo trudna i czasochłonna, jeśli nie dysponujemy specjalistycznym oprogramowaniem. Można w tym celu zastosować moduł programu DC-Pit (w wersji niemieckiej DC-Baugrube), służący do projektowania i wymiarowania konstrukcji geotechnicznych zabezpieczających wykop. DC-Pit jest programem niezwykle funkcjonalnym. Każdy kto rozpocznie projektowanie z jego pomocą, szybko przekona się o jego zaletach. Krótko mówiąc- charakteryzuje go niemiecka solidność. Jest prosty, przejrzysty i łatwy w obsłudze, dając równocześnie ogromne możliwości. Po wprowadzeniu przekroju geologicznego gruntu i narysowaniu linii symbolizującej konstrukcję oporową, wyświetli się okno z pięcioma następującymi metodami zabezpieczenia:
– palisada z pali żelbetowych (pale rozstawione, przylegające, zachodzące),
– ścianka szczelinowa,
– ścianka szczelna,
– ściankę berlińska,
– MIP – ściana szczelna w technologii wgłębnego mieszania gruntu.
Po wybraniu metody zabezpieczenia program pomoże zwymiarować konstrukcję oraz dobrać odpowiednie zbrojenie w palach żelbetowych lub ścianie szczelinowej, bądź profile stalowe lub grodzice w pozostałych metodach zabezpieczenia.
DC-Pit posiada bazę otwartą, zawierającą szeroki wybór profili stalowych, grodzic i kotew gruntowych. Obliczenia statyczne i wymiarowanie można prowadzić na podstawie Eurocodu 7 oraz zgodnie z niemieckimi, szwajcarskimi lub brytyjskimi normami. Cechą, która wyróżnia ten program jest łatwość przejścia z jednej metody na drugą, bez ponownego wprowadzania danych. Umożliwia to nam porównanie wszystkich dostępnych metod zabezpieczenia, co gwarantuje wybór najlepszego rozwiązania. Istotną zaletą tego modułu jest możliwość uwzględnienia etapowania robót oraz różnorodne kształtowanie gruntu przed i za konstrukcją oporową.
Wykorzystując zalety w/w programu Firma „Aprofi” Aleksander Siry zaprojektowała zabezpieczenie wykopu pod budynek „Centrum Dziedzictwa Szkła” w Krośnie. Przedmiotem budowy był 5-cio kondygnacyjny budynek o wymiarach 22,2 x 25,7 m. Poziom najniższej kondygnacji przyjęto na rzędnej 263,05 m n.p.m. tj. 12,5 m poniżej poziomu terenu od strony ul. Rynek. Aby zrealizować zaprojektowany obiekt koniecznym było wykonanie wykopu o głębokości 13,55 m. Ze względu na istniejące warunki terenowe (centrum miasta, bliskie sąsiedztwo budynków) niezbędnym stało się wykonanie konstrukcji zabezpieczającej, która pozwoli bezpiecznie wykonać wykop.
Na podstawie rozpoznania geotechnicznego ustalono, że podłoże w obszarze zabudowy tworzą grunty skaliste fliszu karpackiego w frakcji piaskowców gruboławicowych (ich wytrzymałość na ściskanie w granicach Rc=4-50 MPa!) oraz łupków i ich zwietrzeliny w postaci pyłów piaszczystych, piasków gliniastych z wkładkami iłu pylastego. Grunty rodzime przykryte są warstwą nasypów gliniasto-piaszczystych. Woda gruntowa na badanym terenie występuje okresowo w obrębie zwietrzelin piaskowca w formie zawieszonych, spływowych wód podziemnych.
Z uwagi na występujące warunki geotechniczne obliczenia statyczne przeprowadzono dla kilku charakterystycznych sytuacji projektowych. Posługując się programem DC-Pit, który stwarza możliwości porównania różnych metod zabezpieczenia wybrano najbardziej optymalne rozwiązanie w postaci pali wierconych CFA o średnicy Ø 600mm zbrojonych koszem stalowym w rozstawie osiowym 0,68 m z dwoma poziomami kotwienia. Ze względu na zmienne ukształtowanie terenu, a co za tym idzie różne rzędne dna wykopu przy założeniu różnych wariantów obciążenia naziomu zaprojektowano pale w trzech zakresach długości: 11 m, 12 m i 16 m. Uwzględniono trzyetapowe wykonywanie wykopu oraz późniejszą realizację konstrukcji.
Z publikacji zamieszczonych w Internecie wynika, iż program DC-Pit został zastosowany przez wrocławską firmę do zaprojektowania zabezpieczenia wykopu pod budynek SkyTower we Wrocławiu.
Szczegółowych informacji odnośnie programu można zasięgnąć w siedzibie Firmy „Aprofi” Aleksander Siry pod numerem telefonu +48 14 681 99 91 lub za pośrednictwem poczty e-mail: dc@aprofi.pl.

Schemat obudowy wykopu wraz z przekrojem geologicznym

Rys. 1 Schemat obudowy wykopu wraz z przekrojem geologicznym.

Okno wyboru metody zabezpieczenia wykopu

Rys. 2 Okno wyboru metody zabezpieczenia wykopu.

Konstrukcja palisady z pali żelbetowych

Rys. 3 Konstrukcja palisady z pali żelbetowych.