KOLUMNY DSM (Deep Soil Mixing)

KOLUMNY DSM (Deep Soil Mixing)

 powstają w wyniku mieszania gruntu in situ ze spoiwem i dodatkami. Stosowanie tej metody umożliwia poprawę nośności i stateczności słabych warstw o znacznych miąższościach oraz zmniejszenie osiadań obciążonego podłoża. Proces tworzenia kolumny polega na niszczeniu istniejącej struktury gruntu za pomocą mieszadła pogrążanego w podłoże gruntowe przy udziale sprężonego powietrza i/lub wtłaczanego zaczynu cementowego. Powstałe kolumny nie są sztywne niczym pale, a ich częściowa podatność pozwala na współpracę z gruntem. Jako materiały wiążące najczęściej stosuje się różne rodzaje cementów – zwłaszcza cement hutniczy, który jest odporny na działanie agresywnego środowiska, a także dodatki, takie jak popioły lotne, żużle wielkopiecowe, bentonit lub mączka wapienna. Świeżo wykonaną kolumnę można zazbroić wprowadzając profil stalowy. Podczas wiercenia jest możliwa weryfikacja zgodności głębokości warstwy z głębokością ujętą w projekcie. Pozwala to na ewentualne przedłużenie/skrócenie kolumn.

Najczęściej znajduje zastosowanie w:

  • przy wzmacnianiu słabych gruntów spoistych, tj. plastyczne grunty spoiste, namuły;
  • przy ograniczaniu osiadania masywu gruntowego pod obiektami budowlanymi;
  • w skrajnych rzędach pod nasypami komunikacyjnymi, zapewniając stateczność skarp – zbrojone kolumny, przenoszą również rozciąganie i siły poziome.